This project is financed by the
European Union and the Republic of Türkiye.

Project Activities

Türkiye'ye özgü hazırlanan ve yıllık ve dört yıllık raporlama şablonları ile birlikte NİBİS'e entegre edilmiş nitrat eylem planlarının belirlenmesi

Faaliyet 1.1 Nitrat kirliliğinin teknik, yasal ve sosyal yönleriyle ilgili olarak Türkiye'deki mevcut durumun belirlenmesi ve ilgili önleme eylemleri
Faaliyet 1.2 Nitrat Eylem Planlarının uygulanması perspektifine dayalı olarak Nitrata Hassas Bölgelerde (NHB) en etkili, ekonomik ve gönüllü eylemlerin önceliklendirilmesi ve Nitrat Eylem Planlarının etkisinin izlenmesi için gösterici uygulamaların gerçekleştirilmesi
Faaliyet 1.3 Nitrat Eylem Planının etkinliğini izlemek için Türkiye için bir metodolojinin geliştirilmesi
Faaliyet 1.4 Nitrat Eylem Planları için yıllık ve dört yıllık ulusal izleme raporlama şablonlarının hazırlanması
Faaliyet 1.5 Nitrat Eylem Planı izleme metodolojisini ve rapor şablonlarını entegre etmek için NİBİS ile izleme arayüzünün geliştirilmesi
Faaliyet 1.6 Pilot havzada Nitrat Eylem Planlarının uygulanmasının izlenmesi

NEP Uygulama ve izleme alanında kapasite geliştirme ile birlikte NHB'lerde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan Nitrat kirliliğini azaltmak için TOB merkez ve il personelinin teknik kapasitesinin arttırılması.

Faaliyet 2.1 Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Faaliyet 2.2 Merkezi ve yerel son alıcı personel ve paydaşların eğitimi
Faaliyet 2.3 AB Üye Devletlerine 3 çalışma ziyaretinin düzenlenmesi
Faaliyet 2.4 Gübre yönetimi, besin maddesi yönetim, arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği gibi Çevre Dostu Tarımsal Yönetim Uygulamaları (CoGAP ve Tarımın Yeşillendirilmesi) konusunda Eğiticilerin Eğitimi

Tarımsal nitrat kirliliğinin yanı sıra NEP uygulanması ve izlenmesi konusunda yerel toplulukların bilinçlendirilmesi

Aktivite 3.1 Çiftçilerin Bilgilendirilmesine Yönelik Kılavuzların Hazırlanması
Faaliyet 3.2 Bilinçlendirme ve tanıtım materyallerinin hazırlanması
Faaliyet 3.3 Ulusal bir konferansın düzenlenmesi
Faaliyet 3.4 Nitrat Eylem Planlarının ana konularını kapsayan iki kısa TV kamu spotu
Faaliyet 3.5 25 Nehir havzasında "öncü çiftçiler" ve yerel çiftçi örgütlerini hedefleyen yerel farkındalık faaliyetleri/toplantıları
Faaliyet 3.6 Proje açılış ve kapanış toplantıları gibi tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi